پپتید


peptid

واحد پپتید


واحد پپتید شرکت توفیق دارو در سال 1382 آغاز به کار نمود. کانون اصلی توجه این بخش بر روی تولید یکی از پپتیدهای دارویی پر مصرف با ارزش افزوده و حجم وادرات بالا تمرکز یافت.

در حال حاضر بخش پپتید شرکت توفیق دارو مشتمل بر آزمایشگاه تحقیقاتی و بخش تولید در مقیاس بالاست. واحد تولید پپتید های دارویی با دارا بودن تجهیزات روز، ظرفیت قابل توجه، نیروی انسانی  متخصص و فضای مناسب، قابلیت کافی برای تولید شیمیایی اغلب پپتیدها با استفاده از روشهای رایج روز تحت شرایط GMP را دارد. در این خصوص توانایی بالا و بروز واحد خالص سازی موجود دسترسی به خلوص و ترکیب بندی مورد نیاز برای مصارف دارویی، انسانی و دامی را ممکن می سازد.

به منظور جوابگویی به نیاز بازار به اشکال دارویی آهسته رهش، واحد تولید فرم آهسته رهش پپتیدهای دارویی در شرکت احداث و راه اندازی شده است.

علاوه بر تولید مداوم محصولات مشخص با مصرف بالای داخلی و صادرات، بخش پپتید شرکت توفیق دارو توانایی پذیرش طرح های تخقیقاتی مشارکتی و محصولات سفارشی را نیز دارد

All search results